Nacionalinė NVO koalicija

ASOCIACIJŲ METINĖS ATASKAITOS

Asociacijos savo metinėse veiklos ataskaitose privalo nurodyti:

1) asociacijos veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, taip pat turi būti nurodyti ateinančių finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai;
2) asociacijos narių skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje, atskirai išskiriant vienijamų juridinių asmenų skaičių ir jų pavadinimus, teisinę formą, kodus.
Veiklos ataskaitoje gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią nusprendžia pateikti asociacijos vadovas ar visuotinis narių susirinkimas.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) finansinės būklės ataskaita, kurioje rodomas visas asociacijos turtas, nuosavas kapitalas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
2) veiklos rezultatų ataskaita, kurioje rodomos visos asociacijos ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai);
3) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kuriame detalizuojamos ir paaiškinamos asociacijos finansinės būklės ataskaitoje ir veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos sumos, nurodomas finansininkas ir laikotarpis, už kurį jis tvarko (tvarkė) asociacijos apskaitą.

Asociacijos, kuri per ataskaitinius finansinius metus gavo paramą, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte taip pat turi būti nurodyta informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę (nefinansinei paramai priskiriant ir turtą, gautą naudotis panaudos teise) paramą ir jos panaudojimą.
Pateikiant informaciją apie paramos teikėjus, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė. Jeigu paramos teikėjo per ataskaitinius finansinius metus suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių ir sudaro ne daugiau kaip 10 procentų asociacijos per ataskaitinius finansinius metus visos gautos paramos ir (arba) visų gautų finansavimo sumų, paramą suteikęs juridinis asmuo gali būti nenurodomas.

Tais atvejais, kai yra atliktas auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teikia ir auditoriaus išvadą.

Plačiau skaitykite Registrų centro informaciją čia.