Nacionalinė NVO koalicija

LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ATASKAITOS

Labdaros ir paramos fondai savo metiniame pranešime turi nurodyti:

1) fondo veiklos tikslus, uždavinius ir atliktus darbus, taip pat nurodyti ateinančių finansinių metų
veiklos tikslus, uždavinius ir planuojamus atlikti darbus;
2) fondo dalininkų skaičių finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) finansinės būklės ataskaita, kurioje rodomas visas fondo turtas, nuosavas kapitalas, finansavimo
sumos ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
2) veiklos rezultatų ataskaita, kurioje rodomos visos fondo ataskaitinio laikotarpio pajamos, sąnaudos
ir veiklos rezultatai – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai);
3) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kuriame detalizuojamos ir paaiškinamos fondo finansinės
būklės ataskaitoje ir veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos sumos, nurodomas vyriausiasis buhalteris
(buhalteris) arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti (teikusi) įmonė, arba apskaitos paslaugas
savarankiškai teikiantis (teikęs) asmuo ir laikotarpis, už kurį jis tvarko (tvarkė) fondo apskaitą.

Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte turi būti nurodyta:
1) informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą (nefinansinei paramai priskiriant ir turtą,
gautą naudotis panaudos teise) ir jos panaudojimą. Pateikiant informaciją apie paramos teikėjus
juridinius asmenis, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo
suteiktos paramos dalykas ir jo vertė. Jeigu paramos teikėjo per ataskaitinius finansinius metus
suteiktos paramos vertė neviršija 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių ir sudaro ne daugiau kaip
10 procentų fondo per ataskaitinius finansinius metus visos gautos paramos ir (arba) visų gautų
finansavimo sumų, paramą suteikęs juridinis asmuo gali būti nenurodomas;
2) informacija apie paties fondo suteiktą labdarą ir (ar) paramą. Pateikiant informaciją apie paramos
gavėjus juridinius asmenis, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą gavęs juridinis asmuo, jo
gautos paramos dalykas ir jo vertė.

Tais atvejais, kai yra atliktas auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teikia ir
auditoriaus išvadą.

Fondas, kuris nevaldo neliečiamojo kapitalo ir, jam taikomų įstatymų nustatytais atvejais vietoj
metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo rengia metinę ataskaitą, teikia metinę
ataskaitą. Taip turi pateikti duomenis ir apie neliečiamojo kapitalo dydį paskutinę finansinių metų
dieną.

Plačiau skaitykite Registrų centro informaciją čia