Nacionalinė NVO koalicija

Projektai

Vykstantys projektai:

NGO DisINFOLAB

Projektą finansuoja Britų Taryba Lietuvoje
Projekto pradžia 2022-03-01
Projekto pabaiga 2022-06-30
Projekto biudžetas 4940,00 EUR.

Projekto tikslas – stiprinti NVO bei vietos bendruomenių atsparumą, informuojant apie informacinės erdvės aktualijas, informacinį saugumą, ugdant jų gebėjimus kovoti su dezinformacija bei dirbti su neatspariomis, priešiškų jėgų paveiktomis tikslinėmis grupėmis.

Alternatyvių investicijų detektorius (AID)

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas (ESFA)
Projekto pradžia 2020-07-10
Projekto pabaiga 2023-07-01
Projekto biudžetas 3 995 566,00 EUR, administruoja ESFA.

Projekto tikslas yra plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. Projekto metu skatinama ieškoti inovatyvių sprendimų plėtojant ir teikiant socialinės integracijos paslaugas bei kaip šiuo metu taikomus modelius / metodus / įrankius įgalinti veikti efektyviau. Organizacijos raginamos teikti socialines paslaugas kitaip, naujai, ieškoti kitokių, naujų būdų ir formų teikti paslaugas, kurti darbo vietas ir eksperimentuoti.

Pagrindiniai projekto partneriai: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO teisės institutas.

Pasibaigę projektai

Nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų stiprinimas, įgalinimas ir advokacija

Projekto biudžetas 53 992,52 EUR
Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projektas vyko 2021-01-01 – 2021-12-31

Projektu siekiama stiprinti nevyriausybinių organizacijų sektorių, didinant tvarias nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų plėtros galimybes, įgalinti NVO atstovų kokybišką ir nuoseklų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose bei gerinti advokacijos įgūdžius ir užtikrinti dalyvaujamosios demokratijos plėtrą Lietuvoje.

Stiprūs regionai – stipri valstybė

Projekto biudžetas 4 995,65 EUR
Projektą finansavo Aktyvių piliečių fondas
Projektas vyko 2021-06-20 – 2021-12-20

Projektas skirtas sustiprinti nevyriausybinio sektoriaus atstovų, kurie yra deleguoti į Partnerių grupes prie Regionų plėtros tarybų, kompetencijas.
Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti, jog deleguoti atstovai galėtų tinkamai atstovauti nevyriausybinį sektorių regionuose, prisidedant prie viešosios politikos pokyčių. Didžiausias dėmesys skirtas ugdyti atstovavimo, tinklaveikos, pasiūlymų ar rekomendacijų teikimo ir pristatymo, advokacijos, sprendimų priėmimo, derybinių kompetencijų ugdymui.

Atsparios NVO – stipri visuomenė
Resilient NGOs build a stronger society

Projekto biudžetas 7942.00 Eur
Projektą finansavo Britų Taryba (4942.00 Eur) ir Užsienio reikalų ministerija
(3000.00 Eur)
Projektas vyko 2021 06 01 – 2021 11 15

Projekto metu buvo ugdomi nevyriausybinių organizacijų bei bendruomenių lyderių gebėjimai atpažinti hibridines grėsmes – dezinformaciją, melagienas ar propagandą, ir įgūdžius, kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant jų išvengti.  Projekto veiklos buvo nukreiptos tiek į nevyriausybinių organizacijų atsparumo ugdymą, tiek bendrai į visuomenės kritinio mąstymo ugdymą bei diskusijos apie dezinformacijos keliamas grėsmes skatinimą.

Šio projekto metu sukurta informacinė medžiaga

Stiprios skėtinės NVO – sėkmės formulė stiprinant pilietinį sektorių 

Projektą finansavo Nevyriausybinių organizacijų fondas
Projektas vyko 2021-03-01 2021-12-31 

Tikslas – siekiant stiprinti ir įgalinti skėtines nacionalines NVO aktyviau įsitraukti į diskusijomis ir žiniomis grįstų sprendimų priėmimą ir bendradarbiavimą su viešojo valdymo institucijomis  –  efektyvinti Nacionalinės NVO koaliciją ir jos narių išorinės ir vidinės komunikacinius įgūdžius. 

Su kitais jau pasibaigusiais projektais galite susipažinti
veiklos ataskaitose.