Nacionalinė NVO koalicija

Projektai

Vykstantys projektai:

Įtraukimas. Bendradarbiavimas. Įgalinimas. Advokacija.

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (NVO fondas)
Projekto pradžia 2023-01-01
Projekto pabaiga 2024-12-31
Projekto biudžetas 67000,00 EUR

Projektu siekiama užtikrinti aktyvų ir kokybišką skėtinių nevyriausybinių organizacijų į(si)traukimą į viešosios politikos sprendimų priėmimo procesus, stiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą ir strateginę advokaciją, bei skatinti NVO pilietiškumą, augimą bei stiprinimą, taip kuriant teigiamą poveikį visam NVO sektoriui.

Nevyriausybinių organizacijų galia pilietiniam atsparumui

Projektą dalinai finansuoja Užsienio reikalų ministerija (5999,00 EUR) ir Krašto apsaugos ministerija (3450,00 EUR) bei Britų Taryba Lietuvoje.
Projekto pradžia 2022-06-01
Projekto pabaiga 2023-11-01/ 2024-04-30
Projekto biudžetas 10000,00 EUR.

Projekto tikslas – stiprinti atsparumą informacinėms grėsmėms ir įgalinti pilietinį pasipriešinimą per organizuotą pilietinę visuomenę, t.y. nevyriausybines organizacijas ir vietos bendruomenes. Projekto metu numatomas renginių ciklas: nevyriausybinių organizacijų ir valstybės saugumo institucijų susitikimas-diskusija ir 6 informacinio raštingumo dirbtuvės įvairiose savivaldybėse.

Pasibaigę projektai

Naujoji realybė – iššūkiai ir galimybės NVO

Projektą finansuoja Aktyvių piliečių fondas
Projekto pradžia 2022-05-01
Projekto pabaiga 2023-08-05
Projekto biudžetas 49039,67 EUR.

Projekto veiklomis sieksime užtikrinti tvarų ir nuoseklų NVO sektoriaus įgalinimą, stiprinant įgūdžius ir veiklas, kurios padėtų adaptuotis prie naujų realijų, besikeičiančios aplinkos bei įgalinti kokybišką ir visavertį NVO atstovų įtraukimą ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose. Projekto metu taip pat parengsime Nacionalinės NVO koalicijos ilgalaikės veiklos strategiją bei stiprinsime Nacionalinės NVO koalicijos narių komunikacijos žinias bei įgūdžius.

Alternatyvių investicijų detektorius (AID)

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas (ESFA)
Projekto pradžia 2020-07-10
Projekto pabaiga 2023-07-01
Projekto biudžetas 3 995 566,00 EUR, administruoja ESFA.

Projekto tikslas yra plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. Projekto metu skatinama ieškoti inovatyvių sprendimų plėtojant ir teikiant socialinės integracijos paslaugas bei kaip šiuo metu taikomus modelius / metodus / įrankius įgalinti veikti efektyviau. Organizacijos raginamos teikti socialines paslaugas kitaip, naujai, ieškoti kitokių, naujų būdų ir formų teikti paslaugas, kurti darbo vietas ir eksperimentuoti.

Pagrindiniai projekto partneriai: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO teisės institutas.

NVO advokacija skatinant valstybės atsakomybę dėl socialinių teisių įgyvendinimo Lietuvoje

Projektą finansuoja Aktyvių piliečių fondas
Projekto pradžia 2022-10-01
Projekto pabaiga 2023-03-21
Projekto biudžetas 5555,56 EUR
Pareiškėjas – Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF)
Partneriai: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras, VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos, Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija

Projekto metu susitelkusios NVO ilgametės žmogaus teisių bei pažeidžiamų grupių padėties stebėsenos kontekste įvertins Lietuvos padarytą pažangą įgyvendinant Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą. NVO vykdys stebėsenos ir įrodymais grįstos advokacijos veiklas:
– parengs šešėlinę teminę ataskaitą,
– viešins žmogaus teisių situaciją nacionaliniu mastu,
– inicijuos ataskaitos aptarimą Lietuvoje su atsakingomis institucijomis,
– pristatys ataskaitą tarptautiniu mastu Komitetui Ženevoje.

NGO Roadmap to Resilience

Projektą finansuoja Vokietijos Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje ir Britų Taryba Lietuvoje
Projekto pradžia 2022-10-04
Projekto pabaiga 2022-12-31
Projekto biudžetas 8280,00 EUR

Projektu siekiama stiprinti NVO sektoriaus atsparumą informacinėms grėsmėms, susijusioms su dezinformacija, propaganda ir kibernetiniais pavojais. Projekto metu vyks mokymų sesijos, diskusijos bei informacinė kampanija socialinėje medijoje.

Nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų gebėjimų, identiteto  ir tvarumo stiprinimas besikeičiančioje geopolitinėje aplinkoje

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto pradžia 2022-06-01
Projekto pabaiga 2022-12-31
Projekto biudžetas 54724,12 EUR

Projekto tikslas – įgalinti nevyriausybinių organizacijų sektorių, stiprinant nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų advokacinius įgūdžius, veiksmingai prisidėti prie vietos ir nacionalinės nevyriausybinių organizacijų politikos plėtros, tvariai ir nuosekliai dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose, telkiant kitas pilietinės visuomenės organizacijas pokyčiams bei tampant šių pokyčių dalimi.

NGO DisINFOLAB

Projekto biudžetas 4940,00 EUR
Projektą finansavo Britų Taryba Lietuvoje
Projektas vyko 2022-03-01 – 2022-06-30

Nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų stiprinimas, įgalinimas ir advokacija

Projekto biudžetas 53 992,52 EUR
Projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projektas vyko 2021-01-01 – 2021-12-31

Projektu siekiama stiprinti nevyriausybinių organizacijų sektorių, didinant tvarias nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijų plėtros galimybes, įgalinti NVO atstovų kokybišką ir nuoseklų dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose bei gerinti advokacijos įgūdžius ir užtikrinti dalyvaujamosios demokratijos plėtrą Lietuvoje.

Stiprūs regionai – stipri valstybė

Projekto biudžetas 4 995,65 EUR
Projektą finansavo Aktyvių piliečių fondas
Projektas vyko 2021-06-20 – 2021-12-20

Projektas skirtas sustiprinti nevyriausybinio sektoriaus atstovų, kurie yra deleguoti į Partnerių grupes prie Regionų plėtros tarybų, kompetencijas.
Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti, jog deleguoti atstovai galėtų tinkamai atstovauti nevyriausybinį sektorių regionuose, prisidedant prie viešosios politikos pokyčių. Didžiausias dėmesys skirtas ugdyti atstovavimo, tinklaveikos, pasiūlymų ar rekomendacijų teikimo ir pristatymo, advokacijos, sprendimų priėmimo, derybinių kompetencijų ugdymui.

Atsparios NVO – stipri visuomenė
Resilient NGOs build a stronger society

Projekto biudžetas 7942.00 Eur
Projektą finansavo Britų Taryba (4942.00 Eur) ir Užsienio reikalų ministerija
(3000.00 Eur)
Projektas vyko 2021 06 01 – 2021 11 15

Projekto metu buvo ugdomi nevyriausybinių organizacijų bei bendruomenių lyderių gebėjimai atpažinti hibridines grėsmes – dezinformaciją, melagienas ar propagandą, ir įgūdžius, kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant jų išvengti.  Projekto veiklos buvo nukreiptos tiek į nevyriausybinių organizacijų atsparumo ugdymą, tiek bendrai į visuomenės kritinio mąstymo ugdymą bei diskusijos apie dezinformacijos keliamas grėsmes skatinimą.

Šio projekto metu sukurta informacinė medžiaga

Stiprios skėtinės NVO – sėkmės formulė stiprinant pilietinį sektorių 

Projektą finansavo Nevyriausybinių organizacijų fondas
Projektas vyko 2021-03-01 – 2021-12-31 

Tikslas – siekiant stiprinti ir įgalinti skėtines nacionalines NVO aktyviau įsitraukti į diskusijomis ir žiniomis grįstų sprendimų priėmimą ir bendradarbiavimą su viešojo valdymo institucijomis  –  efektyvinti Nacionalinės NVO koaliciją ir jos narių išorinės ir vidinės komunikacinius įgūdžius. 

Su kitais jau pasibaigusiais projektais galite susipažinti
veiklos ataskaitose.