Nacionalinė NVO koalicija

Veikla

Koalicijos nariai bendradarbiauja tose veiklos srityse, kuriose siekiama:

  • Plėtoti pilietinę visuomenę, skatinant gyventojus dalyvauti NVO veikloje.
  • Skatinti NVO tarpusavio bendradarbiavimą, diegiant gero valdymo principus, veiklos kokybės standartus bei savireguliacijos mechanizmus.
  • Stiprinti nevyriausybinį sektorių, gerinti NVO teisinę – mokestinę aplinką.
  • Dalyvauti formuojant viešąją politiką, įsitraukiant į sprendimų priėmimą.
  • Atstovauti nevyriausybinio sektoriaus interesams valdžios ir valdymo institucijose.
  • Deleguoti atstovus į valstybės institucijų tarybas, komisijas, komitetus, darbo grupes ir kitus sprendimų priėmimo darinius.
  • Vykdyti kitas veiklas, prisidedančias prie NVO sektoriaus stiprinimo ir pilietinės visuomenės plėtojimo.

Veikdama šiose srityse, Nacionalinė NVO koalicija vykdo teisės aktų stebėseną ir teikia pasiūlymus jų tobulinimui, rengia tyrimus, analizes ir studijas, organizuoja mokymus ir kitus viešus renginius savo nariams, teikia informaciją, konsultacijas bei vykdo kitas veiklas, kurios prisideda prie NVO sektoriaus stiprinimo ir pilietinės visuomenės plėtros.